تبلیغات
قالب و کد جاوا اکسپرت پسرونه و دخترونه ی امین - قالب عاشق فانتزی
<html>
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link href="http://2theme.roozgozar.com/035/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

</head>

<body>
<div align=center><div style="width:775">

<div class=RoozGozar>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle>[cb:blog_title]</div><div class=Description>[cb:blog_slogan]</div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:400">
<a href="[cb:blog_full_address]">صفحه اصلی</a>|
<a rel="nofollow" href="mailto:[cb:blog_email]">پست الكترونیك</a>|
<a rel="nofollow" href="[cb:blog_contact_href]">تماس با من </a>|
<a title="روزگذر" href="http://roozgozar.com/2theme/035" target="_blank" >قالب وبلاگ</a>|
<a rel="nofollow" href="[cb:blog_rss_href]" target="_blank" >rss</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>
<div class=main>
<div class=post>
<div align="center">
<!-- Begin RoozGozar.com Translate code --><script type="text/javascript" src="http://roozgozar.com/blogcode/translate/translate.php?width=530&bdcolor=000000&bgcolor=FFFFFF"></script></p><div style="display:none;"><a href="http://roozgozar.com/"><h1>مترجم وبلاگ و وبسایت به 36 زبان زنده دنیا</h1></a></div><!-- End RoozGozar.com Translate code -->
</div>
<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div></div>
</div>
<div class=C-post><div class=CenterPost>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]

<cb:block_post_category><br><br>
طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
[cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category>
<cb:block_post_tag>
برچسب ها:
<cb:loop_post_tag>
<a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>، 
</cb:loop_post_tag>
 
<br></cb:block_post_tag>
<cb:block_post_related_link>
دنبالک ها:
<cb:loop_post_related_link>
<a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">
[cb:post_related_link_name]</a>،
</cb:loop_post_related_link>
 
<br></cb:block_post_related_link>
<br>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاریخ : [cb:post_create_date]  | [cb:post_create_time]  | نویسنده : <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> | <a rel="nofollow" target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div></div>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>


<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#164804;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b> <a title="قالب وبلاگ" href="http://roozgozar.com" target="_blank"><font color="#164804"> Weblog Themes By <b>RoozGozar.com </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div>
<cb:block_pages>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#164804;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #164804;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#164804;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#164804;    border:1px solid #164804;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::     <cb:loop_pages>
<a href="[cb:pages_href]">
<font color="#164804">[cb:pages_no]</font></a>  </cb:loop_pages><br><br></div>
</font></p></div></cb:block_pages>
</div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2> <center> 
[cb:blog_logo]
<br>[cb:blog_description]</center></div></div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>جستوجو</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<center><table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<tbody><tr><td><center><a target=_new href=http://roozgozar.com/google>
<img border=0 src=http://roozgozar.com/google/01/roozgozar-01.gif alt=Google>
</a><input name=q size=15 maxlength="255"><br>
<input type="submit" name="btnG" value="Search"><br>
<input value=[cb:blog_full_address] type=radio name=sitesearch checked=''>در این وبلاگ
<br><input type=radio name=sitesearch value="">در كل اینترنت
<input type=hidden name=ie value=UTF-8><input type=hidden name=oe value=UTF-8><br>
</center></td></tr></tbody></table></center></form></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>ساعت</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 7pt">
<object id="obj24" border="0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" width="150" height="150" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param NAME="_cx" VALUE="3968">
<param NAME="_cy" VALUE="3968">
<param NAME="FlashVars" VALUE>
<param NAME="Movie" VALUE="http://roozgozar.com/clock/02/swf/37.swf">
<param NAME="Src" VALUE="http://roozgozar.com/clock/02/swf/37.swf">
<param NAME="WMode" VALUE="transparent">
<param NAME="Play" VALUE="false">
<param NAME="Quality" VALUE="High">
<param NAME="AllowScriptAccess" VALUE>
<param NAME="DeviceFont" VALUE="0">
<param NAME="EmbedMovie" VALUE="0">
<param NAME="SWRemote" VALUE>
<param NAME="MovieData" VALUE>
<param NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1">
<param NAME="Profile" VALUE="0">
<param NAME="ProfileAddress" VALUE>
<param NAME="ProfilePort" VALUE="0">
<param NAME="AllowNetworking" VALUE="all">
<param NAME="AllowFullScreen" VALUE="false">
<param NAME="AllowFullScreenInteractive" VALUE>
<param NAME="IsDependent" VALUE="0">
<embed src="http://roozgozar.com/clock/02/swf/37.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj24" width="150" height="150" quality="High" wmode="transparent" play="false"></object>
</span></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_author>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نویسندگان</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_author><div class=li-Sid>
<a rel="nofollow" href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></div></cb:loop_author></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_author>

<cb:block_blog_category>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات وب</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_blog_category><div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] - [cb:blog_category_post_count] </a></div></cb:loop_blog_category></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_category>
<BlogLinksBlock>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:block_link><cb:loop_link><div class=li-Sid>
<a rel="nofollow" target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link></cb:block_link>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="سایت عاشقانه" href="http://lovemelody.ir/"class='<script>'>سایت عاشقانه</a></div>
<div class="Link"><a target="_blank" title="عکس بازیگر"href="http://picfa.net/"class='<script>'>عکس بازیگر</a> | <a target="_blank" title="آپلود عکس"href="http://uploadgig.ir/"class='<script>'>آپلود عکس</a></div><div class=li-Sid><a title="قالب وبلاگ" href="http://roozgozar.com/theme">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a title="ابزار زیباسازی وبلاگ" href="http://roozgozar.com/blogcode">ابزار زیباسازی وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>
</BlogLinksBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>چت روم</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><script type="text/javascript" src="http://roozgozar.com/blogcode/chat/chatroom/code/black0.js"></script></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>تصویر تصادفی</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><script language="JavaScript" src="http://gallery.roozgozar.com/codes.php?t=RandPicAll" type="text/javascript"></script></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_blog_recent_post>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_recent_post>
<div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div></cb:loop_blog_recent_post>
</div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_linkdaily>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid>
<a rel="nofollow" target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid><a title="قالب میهن بلاگ" href="http://roozgozar.com/theme/ghaleb/mihanblog.php">قالب میهن بلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a title="قالب های روزگذر" href="http://roozgozar.com/theme">قالب های روزگذر</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_linkdaily>

<cb:block_poll>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نظر سنجی</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid>
[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></div></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_poll>

<cb:block_extrapage>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>صفحات جانبی</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_extrapage><div class=li-Sid>
<a rel="nofollow" href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_extrapage>

<cb:block_blog_archive>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_archive><div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] - [cb:blog_archive_post_count] </a></div></cb:loop_blog_archive>
</div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_archive>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های ویژه</b></div></div>
<div class=CenterSid>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="بک لینک" href="http://backlinkfa.ir"class='<script>'>بک لینک</a> | <a target="_blank" title="سایت مپ" href="http://www.jahaniha.com/sitemap.xml"class='<script>'>سایت مپ</a></div>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ج" href="http://www.jahaniha.com"class='<script>'>ج</a> | <a target="_blank" title="عکس های خفن" href="http://www.jahaniha.com/cat/photos"class='<script>'>عکس های خفن</a></div>

<div class=li-Sid><a target="_blank" title="سایت عاشقانه" href="http://aloneboy.ir"class='<script>'>سایت عاشقانه</a></div>

<div class=li-Sid><a href="http://hotelasan.ir/" title="رزرو هتل مشهد" target="_blank">رزرو هتل مشهد</a></div>
<br><p align="center"><a href="http://roozgozar.com/theme/theme/banner.html" target="_blank" class='<script>'><img src=http://roozgozar.com/theme/theme/banner.gif /></a><br><div class="FooterSid"></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="چت روم" href="http://chat.roozgozar.com"class='<script>'>چت روم</a></div></div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>ابر برچسب ها</b></div></div>
<div class=CenterSid><center>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
[cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>
</center><div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_stat>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آمار سایت</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<right>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<div class=li-Sid>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</div>
<div class=li-Sid>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</div>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_stat>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>طراح قالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center><br><a href="http://roozgozar.com/theme/theme/design.html" target="_blank"  title="قالب وبلاگ"><img src="http://roozgozar.com/theme/theme/design.gif" border="0"  title="قالب وبلاگ"></a></center><br>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
[cb:blog_script]<br></div>
</div></div>
<div class=LowSid></div>

</div></div></div>
<div class=footer>

<div class=Fo1>
<a href="http://roozgozar.com"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a href="http://roozgozar.com"target="_blank"> حمید حاجی صفری </a> | Weblog Themes By : <a href="http://roozgozar.com"target="_blank"> RoozGozar.com </a>
</div>
</div></div></div>
<script src="http://roozgozar.com/theme/theme/theme.js"></script>
<div style="display:none;"><h3><li><a href="http://roozgozar.com/theme/ghaleb/blogsky.php/" class='<script>'>قالب وبلاگ</a>
</li><li><a href="http://roozgozar.com/jok-sms" class='<script>'>اس ام اس</a>
</li></h3><li><a title="گالری عکس" href="http://picfa.net/" class='<script>'>گالری عکس</a></li></div></body>
</html>



طبقه بندی: قالب،

تاریخ : پنجشنبه 20 اسفند 1394 | 09:10 ب.ظ | نویسنده : امین صدیقی پور | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک